اولویتهای پژوهشی اداره كل شيلات استان گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 411

اولویتهای پژوهشی اداره كل شيلات استان گيلان

ردیف

عنوان اولویت

1

بررسي،شناسايي،احياوكاربرد دانش بومي وتلفيق آن بادانش وفناوري هاي نوين دربخش بررسي وشناسايي تهديدها وتدوين الگوهاي پدافند غيرعامل ومديريت ريسك دربخش كشاورزي،آب،منابع طبيعي،محيط زيست،اموردام وآبزيان

2

ارائه الگوي مناسب اقتصادي روستا محور به منظور خودكفايي وماندگاري روستاييان

3

بهبود وارتقاي روش هاي مديريت مخاطره هاي طبيعي دركشاورزي،آب،منابع طبيعي،محيط زيست،اموردام وآبزيان وراهكارهاي مقابله وكاهش اثرات

فرمت : pdf حجم :124.4082 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی