اولویتهای پژوهشی اداره كل حفاظت محيط زيسـت استان گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 478

اولویتهای پژوهشی اداره كل حفاظت محيط زيسـت استان گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

1

تدوین اطلس آلودگی خاك استان

2

تدوین برنامه جامع مواد شیمیایی )صنعتی سموم کودهاي شیمیایی (

3

تهیه فهرست انتشار گاز هاي گلخانه اي استان

4

بررسی و شناسایی وضعیت آلودگی صنعتی و ویژه و ارائه راهکارهاي مدیریتی صحیح زیست محیطی بر آنها ،مطابق با شرایط استان

5

تدوین برنامه مدیریت بحرانهاي زیست محیطی آلودگی ناشی از حوادث انسان زاد با تاکید بر حوادث شیمیایی ، آلودگی هاي نفتی و تدوین برنامه واکنش سریع

6

تهیه نقشه هاي مخاطرات زیست محیطی استان

7

اجراي طرح مطالعاتی ، تحقیقاتی و تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت انتشار و اثرات زیست محیطی گاز رادون ، امواج رادیویی ، میدان الکتریکی و مغناطیسی

8

بررسی وضعیت تنوع زیستی استان در سطح زیستگاه ، گونه اي و ژنتیکی

9

بررسی میزان تاثیرات عوامل تهدید کننده گونه ها و زیستگاهها ي آنها و ارائه راهکارها و برنامه حفاظتی

10

مطالعه و بررسی جمعیت شناختی بوم شناختی و زیست شناختی گونه هاي گیاهی و جانوري حیات وحش

11

بررسی مطالعه و ارائه راهکارهاي پیشگیري بیماریهاي شایع در حیات وحش

12

 بررسی علل و تاثیرات پدیده هاي نوظهور نظیر تغییرات اقلیم گرد و غبار و خشک شدن تالابها بر روي تنوع زیستی و ارائه راهکارهاي مدیریتی

13

حفاظت از گونه هاي در معرض خطر دریایی

14

تاثیرات تغییرات اقلیم بر اکوسیستمهاي دریایی با اولویت نوسانات آب دریاي خزر

15

پایش و مدیریت آلودگیهاي محیط زیست دریایی با تاکید بر شناهگاهها و تفرجگاههاي ساحلی

16

مدیریت مواد زائد جامد دریایی با تاکید بر مدیریت آبهاي توازن شناورها

17

تهیه دستورالعمل و ضوابط استقرار و مکان یابی طرح هاي پرورش در قفس آبزیان در سواحل ایران

18

اثرات تغییر اقلیم بر تالابهاي ساحلی

19

ارزش گذاري اقتصادي مناطق داراي اولویت با تاکید بر مناطق جهارگانه استان

20

طراحی و تدوین مدل یکپارچه ارزشگذاري مکانی خدمات اکوسیستمی در گیلان

21

طراحی و تدوین دستورالعمل و شرح خدمات ارزشگذاري خدمات اکوسیستمی در گیلان

22

ارزیابی اقتصادي خسارات ناشی از ریسک آلاینده هاي ساحلی

فرمت : pdf حجم :142.9443 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی