کمیته فناوری و نوآوری استان
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 607

پیرو مصوبات اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان گیلان جهت ارتقای کیفی، بررسی تخصصی موضوعات فناوری و نوآوری استان، کمیته فناوری و نوآوری استان با مسئولیت پارک علم و فناوری استان به تصویب رسید.

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی